Referat af årsmøde 2023 - Vedbæk Havnedag

Gå til indhold

Referat af årsmøde 2023

Om Vedbæk Havnedag
Udvalgets beretning kan downloades som PDF fil efterreferatet.       Referat kan downloades som pdf fil her
 
 Referat af
 
Årsmøde i Foreningen Vedbæk Havnedag 2023

 
Mødedato/sted: Torsdag den 28. september klokken 19.00 i Vedbæk Kajakklubs lokaler Vedbæk havn

 
Tilstede:
Peter Sarstad (Vikingelauget) Thomas Henriksen (Fredes Bar), Jac Kristensen, Erik Mollerup, Lars Wiskum, Lars Olsen (via ”Teams”) Bjarne Lyngeraa
Afbud fra: Per Carøe, Mette Torp, Jesper Klein, Claus Jørgensen.  

 
Dagsorden

 
1. Valg af dirigent
Erik Mollerup blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt, den udsendte dagsorden var i overensstemmelse med foreningens vedtægter, og forsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne – jf. § 6.

 
2. Udvalgets beretning
Som formand for Foreningen Vedbæk Havnedag gennemgik Lars Wiskum årsberetningen, der også bruges som bilag til ansøgningen til Rudersdal Kommune.

Følgende punkter blev især fremhævet:
Aflysningen af midtvejsfesten i år, men håbet om at den til næste år kan gennemføres i marts – april måned
Det positive samarbejde med havnens foreninger og restauranter vedrørende afvikling af havnedagen.
Tak til sponsorer og alle der har medvirket til at gennemføre havnedagen.
Lars kom også ind på evalueringen af dagen og udtalte at man løbende ønskede at udvikle dagen samt andre aktiviteter
Det er vigtigt at fastholde at Vedbæk Havnedag hviler på ”3 bens samarbejdet” mellem Rudersdal Kommune, Erhvervslivet (Vedbæk Havn) og foreningslivet (Vedbæk Havnedag).

Beretningen blev udleveret til mødedeltagerne. Beretningen er vedlagt dette referat.  
Beretningen blev taget til efterretning.

 
3. Fremlæggelse af regnskab og budget

 
Regnskab
Bjarne L gennemgik og kommenterede det opstillede regnskab pr 30. september 2023.
Som noget nyt var det et årsregnskab for tidsrummet 1. oktober 2022 – 30. september 2023.
Erik Mollerup påpegede, at det bør undersøges om det det kan accepteres af Rudersdal Kommune at regnskabet ikke følger kalenderåret.

 
Regnskabet er revideret af foreningens revisor på grundlag af foreningens bogholderi (alle transaktioner foregår via foreningens bankkonto).  

 
Budget
Lars W kommenterede budgettet for 2024:
  • Budgettet for 2024 tager udgangspunkt i regnskabet for 2023, dog med forventning om større sponsorater og flere stadepladser
  • Vi vil atter søge kommunalt tilskud og håber, at vi fortsat kan modtage denne støtte.

 
Regnskabet og budgettet er udleveret til mødedeltagerne.

 
Regnskab og budget blev godkendt af forsamlingen.

 
4. Indkomne forslag
I forlængelse af sidste års generalforsamling er der stillet 2 forslag om vedtægtsændringer:
§ 3 stk. 3.4 ændres til - ”HU kan bestå af syv (7) til maksimalt ti (10) medlemmer. Ved optagelse af HU medlemmer udover de syv (7) valgte iflg. HU`s sammensætning skal det godkendes af HU”
§9 stk. 9,2 ændres til ” Foreningen kan i økonomisk henseende tegnes af mindst to (2) HU- medlemmer, hvoraf en skal være enten formanden eller kassereren”. er var ikke indkommet forslag.

 
De 2 ændringsforslag blev vedtaget. Lars Wiskum vil opdater vedtægterne.

 
5. Fastsættelse af dato for afholdelse af Vedbæk Havnedag 2023
Søndag den 25. august 2024.
Godkendt!

 
6. Valg af havnedagsudvalgets medlemmer for det kommende år
Havnedagsudvalget består således i 2024 efter valg:
  • Havnens Samarbejdsudvalg– Jesper Klein
  • Vedbæk Havns bestyrelse/havnekontor – Lars Olsen
  • Vedbæk Handels- og Erhvervsforening – ingen kandidat opstillet.  
Formanden for Vedbæk Havnedag kontakter formanden for Vedbæk Handels- og Erhvervsforening (Daniel Carlsson)
  • Rudersdal Kulturparaply – Jack Kristensen.  
  • Rudersdalborgere (uafhængige af foreninger) – Lars Wiskum, Bjarne Lyngeraa, Erik Mollerup, Per Carøe og Claus Jørgensen

 
7. Valg af revisor
Lars Lindgreen blev genvalgt som havnedagsudvalgets revisor.

 
8. Fordeling af overskud
Det blev vedtaget, at på det første møde i Havnedagsudvalget, skal der tages stilling til hvor meget og hvordan, der skal udloddes af hensatte midler jvf. Vedtægternes § 9.6

 
10. Eventuelt
  • Kun almindelig hyggesnak

 
Konstituering af HU vil foregå på første møde i HU. Frem til konstitueringen fortsætter Lars Wiskum, som formand og Bjarne Lyngeraa, som kasserer.

 
Dirigent og formand takkede for godt møde.

 

 

 
Referent: Bjarne L.  29. september 2023    Godkendt af dirigent Erik Mollerup 30 september 2023

Tilbage til indhold