Vedtægter - Vedbæk Havnedag

Gå til indhold

Vedtægter

Om Vedbæk Havnedag


                               
VEDTÆGTER FOR
                         VEDBÆK HAVNEDAG


 

§ 1  Foreningens navn & hjemsted
1.1  Foreningens navn er "Vedbæk Havnedag", efterfølgende forkortet til VH.
1.2  Hjemsted er Rudersdals Kommune.

§ 2 Formål & idé
2.1  Foreningens formål er, at skabe en årlig familiedag i lokalmiljøet, som kan være med til at sætte fokus på havnemiljøet i Vedbæk og på de klub- og erhvervsaktiviteter, der foregår på havnen til glæde for borgere i Vedbæk og Rudersdal Kommune.
§ 3
§ 3 Foreningen & medlemmer
3.1  Foreningen er baseret på et samarbejde mellem havn – kultur – og erhverv og styres af et Havnedagsudvalg (efterfølgende forkortet til HU), der består af repræsentanter fra foreninger og frivillige i Rudersdal Kommune.

3.2  HU’s sammensætning er:

Havnens Samarbejdsudvalg                                 1 repræs.

Vedbæk Havns bestyrelse/havnekontor                  1 repræs
Vedbæk Handels- & Erhvervsforening               
     1 repræs
Rudersdal Kulturparaply                                  
   1 repræs  
Rudersdal borgere (uafhængige af foreninger)    
    3 repræs

3.3  Godkendte foreninger i Rudersdal Kommune kan udpege en (1) repræsentant til HU, som de ønsker optaget i HU - dette gøres på årsmødet.
3.4  HU kan maksimalt bestå af 8 repræsentanter. Ved optagelse af yderligere repræsentante, op til de 8, skal det godkendes af HU.
3.5  HU kan, om ønsket, nedsætte en mindre arbejdsgruppe, der med reference til HU varetager den fornødne organisering af VH.
3.6  Repræsentanter i HU kan kun udtræde/udpeges på årsmødet.
  
§ 4 Driftsgrundlag
4.1  VH skal hovedsagelig finansieres af tidligere års afholdte arrangementer samt sponsorater, tilskud, legater, lotterier og anden indtægt.

§ 5 Havnedagsudvalget
5.1  HU varetager ledelsen af foreningens formål og opgaver i overensstemmelse med § 2.
5.2  HU fastsætter selv sin forretningsorden, herunder konstituering.
5.3  HU kan vælge en udvalgssekretær/"tovholder" til at varetage den praktiske ledelse af VH. Denne har i så fald ikke stemmeret.
5.4  HU kan nedsætte ad hoc udvalg til løsning af konkrete, tidsbestemte opgaver.
5.5  Samtlige medlemmer af HU modtager referat af møderne pr. e-mail. Hvert medlem af udvalget har pligt til selv at fremsende referat til den forening, de repræsenterer.
5.6  HU er beslutningsdygtig når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
5.7  Hvert HU-medlem har en (1) stemme, afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 6 Havnedagsudvalgets årsmøde
6.1  Der afholdes et årligt møde senest to måneder efter afholdelsen af VH. Mødet skal være forum for HU’s vurdering af Vedbæk Havnedags forløb, samt være stedet, hvor HU træffer beslutninger om foreningens virke, valg og økonomi
6.2  Årsmødet indkaldes skriftligt (pr. oplyst e-mailadresse) med mindst 3 ugers varsel med angivelse af mindst følgende punkter på dagsordenen.

a.  Valg af dirigent.
b.  Udvalgets beretning.
c.  Fremlæggelse af regnskab og budget.
d.  Indkomne forslag.
e.  Fastsættelse af dato for afholdelsen af Vedbæk Havnedag.
f.  Valg af Havnedagsudvalgets medlemmer for det kommende år.
g.  Valg af revisor.
h.  Fordeling af overskud.
i.  Eventuelt.

6.3  Alle afgørelser og valg træffes ved almindeligt stemmeflertal i HU.
6.4  Forslag, der ønskes behandlet på det årlige møde, skal af forslagsstiller, rundsendes skriftligt (pr. e-mail) til HU’s medlemmer senest en (1) uge før årsmødet.
6.5  Det reviderede regnskab fremsendes til HU’s medlemmer senest en (1) uge før årsmødet.

§ 7  Vedtægtsændringer
7.1  Vedtægtsændringer kan kun ske på årsmødet.

§ 8 Referat & protokol
8.1  Der skal føres referat af årsmødet, som udsendes til HU’s medlemmer underskrevet af dirigenten.
8.2.   Der oprettes en protokol, hvor beslutningerne truffet på HU’s møder og årsmøde indføres.

§ 9 Regnskab, økonomi & tegningsregler
9.1  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
9.2  Foreningen tegnes, i økonomisk henseende, af mindst to (2) HU-medlemmer.
9.3  Der påhviler ikke HU’s medlemmer nogen personlig hæftelse.
9.4  Bankkonto etableres som en netkonto / NemKonto.
9.5  Foreningens regnskab revideres af en på årsmødet valgt revisor.
9.6  Et overskud skal forstås sådan, at dette først er at regne, efter at der er afsat penge til næste havnedag. Et eventuelt overskud fra VH fordeles primært til havnens klubber, og de aktiviteter der foregår på havnen - sekundært til andre aktiviteter i Vedbæk.

§ 10 Foreningens opløsning
10.1  Foreningens opløsning kan kun ske på årsmødet med mindst 2/3 af foreningens samlede stemmer.
10.2  Ved foreningens opløsning tager HU beslutning om anvendelsen af eventuelle midler og aktiver bortset fra evt. offentlige tilskud, der skal tilbageføres.                                                                                                                                                                                                                         14.12.2010

Tilbage til indhold